About

MV 23 - 003 c

M i l o š    V u j i č i ć

founder / lead designer

 

FIELD OF WORK:

+ I N T E R I O R  design

+ A R C H I T E C T U R A L  concepts

+ B R A N D  development & consulting

+ F U R N I T U R E  &  P R O D U C T  design

 

 

WHAT WE DO:

(ENG) As a multidisciplinary interior design studio, We bring your space to life by seamlessly blending innovative design concepts, functional layouts, and personalized aesthetics. With a keen eye for detail and a passion for creating exceptional environments, We curate bespoke solutions that reflect your unique vision, enhance your lifestyle, and transform your space into a captivating sanctuary of style and comfort.

(SLO) Kot multidisciplinarni studio za oblikovanje prostorov oživimo vaš interier z brezhibnim združevanjem inovativnih oblikovalskih rešitev, funkcionalnih razporeditev in personalizirane estetike. Z ostrim očesom za podrobnosti in strastjo do ustvarjanja izjemnih prostorov ustvarjamo rešitve po meri, ki odražajo vašo edinstveno vizijo, izboljšajo vaš življenjski slog in spremenijo prostor v očarljivo zatočišče stila in udobja.

 

cover-Mivu 23

INTERIOR DESIGN & ARCHITECTURE:

(ENG) Our mission is combining knowledge and sense of creating interiors to develop functional, aesthetically pleasing, and harmonious environments. It involves careful consideration of factors such as layout, colors, materials, lighting, and furniture selection to transform spaces into comfortable, efficient, and visually appealing settings. The goal of interior design is to improve the quality of life for occupants and create spaces that reflect their personality, style, and needs.

 With meticulous attention to detail and a commitment to delivering visionary designs, we strive to shape spaces that inspire, evoke emotion, and leave a lasting impression on those who experience them.

 

(SLO) Naša misija je združevanje znanja in občutka za ustvarjanje prostorov s vsebino funkcionalnega, estetsko prijetnega in harmoničnega okolja. Vključuje skrbno upoštevanje dejavnikov, kot so postavitev, barve, materiali, razsvetljava in izbire pohištva za preoblikovanje prostorov v udobne, učinkovite in vizualno privlačne nastavitve. Cilj oblikovanja interierja je izboljšati kakovost življenja stanovalcev in ustvariti prostore, ki odražajo njihovo osebnost, stil in potrebe.

  Z natančno pozornostjo do detajlov in predanostjo zagotavljanju vizionarskega dizajna si prizadevamo oblikovati prostore, ki navdihujejo, vzbujajo čustva in pustijo trajen vtis na tiste, ki jih izkusijo.

 

PRODUCT & FURNITURE DESIGN:

(ENG) We design and develop unique objects that fulfill a specific function while embodying aesthetics, usability, and innovation. We involve a combination of creativity, problem-solving, and technical skills to design products that meet user needs and desires. When designing a product We consider factors such as form, function, materials, manufacturing processes, and market viability to bring forth innovative and visually appealing products that enhance people’s lives and create memorable experiences.

We pride ourselves on creating exquisite custom-made furniture pieces that embody craftsmanship, individuality, and timeless elegance. Each item is meticulously handcrafted with attention to detail and tailored to our clients unique tastes and specifications.

 

(SLO) Oblikujemo in razvijamo edinstvene izdelke, ki izpolnjujejo specifično funkcijo, hkrati pa utelešajo estetiko, uporabnost in inovativnost. Vključujemo kombinacijo ustvarjalnosti, reševanja problemov in tehničnih veščin za oblikovanje izdelkov, ki izpolnjujejo potrebe in želje uporabnikov. Pri oblikovanju izdelka upoštevamo dejavnike, kot so oblika, funkcija, materiali, proizvodni procesi in sposobnost preživetja na trgu, da ustvarimo inovativne in vizualno privlačne izdelke, ki izboljšajo življenja ljudi in ustvarijo nepozabne izkušnje.

Ponosni smo na ustvarjanje izvrstnih po meri izdelanih kosov pohištva, ki utelešajo mojstrstvo izdelave, individualnost in brezčasno eleganco. Vsak izdelek je natančno ročno izdelan s pozornostjo do podrobnosti in prilagojen edinstvenim okusom in specifikacijam naših strank.

 

CONSULTING & BRAND/CREATIVE direction:

(ENG) As a multidisciplinary design studio, our expertise lies in providing exceptional creative direction in Interiors, Furniture, Hospitality and Branding field. We guide and oversee the creative vision, concept development, and strategic decision-making processes to ensure cohesive and impactful brand experiences. From visual identity and branding to digital design and marketing campaigns, our creative direction encompasses a range of categories, resulting in innovative and engaging solutions that captivate audiences and elevate brands to new heights.

 Our consulting services provide a holistic approach to transforming stories, ensuring that every element is thoughtfully designed to reflect the brand’s essence and create a lasting impact.

 

(SLO) Kot multidisciplinaren oblikovalski studio smo strokovnjaki v usmerjanju na področju Interierjev, Pohištva, Komercialnih Prostorov in Blagovnih Znamk. Vodimo in nadziramo kreativno vizijo, razvoj koncepta in postopke strateškega odločanja, da zagotovimo kohezivne in vplivne izkušnje blagovne znamke. Od vizualne identitete in blagovne znamke do digitalnega oblikovanja in trženjskih kampanj naše kreativno usmerjanje zajema vrsto kategorij, rezultat pa so inovativne in privlačne rešitve, ki očarajo občinstvo in dvignejo blagovne znamke v nove višave.

  Naše svetovalne storitve zagotavljajo celovit pristop k preoblikovanju zgodb, pri čemer zagotavljajo, da je vsak element premišljeno zasnovan tako, da odraža bistvo blagovne znamke in ustvarja trajen učinek.

EXAMPLES OF WORK: http://www.mickeymivu.com/branding/

 

PUBLISHINGS  :   

CLIENTS | COMPANIES | BRANDS We worked with